12-02-2021

Afgelopen najaar zijn Skipov en SKOSO diepgaander gaan onderzoeken of verdergaande bestuurlijke samenwerking, concreet in de vorm van bestuurlijke fusie voldoende meerwaarde oplevert. Dat onderzoek is nu afgerond. In het fusie-onderzoek is gebleken dat van bestuurlijk samengaan van Skipov en SKOSO voldoende voordelige effecten verwacht mogen worden. Het fusie-onderzoek heeft geleid tot een fusie-effectrapportage waarin alle gevolgen van bestuurlijk samengaan zijn samengebracht. Op basis van deze rapportage zijn de bestuurders van Skipov en SKOSO nu gekomen tot een onderbouwd voorgenomen besluit tot een bestuurlijke fusie die per 1 januari 2022 gerealiseerd zou kunnen worden.

De fusie-effectrapportage en het voorgenomen fusiebesluit worden nu ter goedkeuring voorgelegd aan de raden van toezicht en GMR’s van de twee stichtingen. De wet vereist ook dat wij als besturen alle ouders raadplegen over het fusievoornemen van de twee stichtingen. Naast deze interne processen, wordt over het fusievoornemen een advies gevraagd aan college B&W van Meierijstad en zal het fusievoornemen vervolgens ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Ministerie van OCW. Het streven is om aan het einde van dit schooljaar een besluit te nemen.

Uitgebreidere informatie leest u in het informatiebulletin.